żywica DI z wkładem przebarwiającym

  • 154,53 zł

Żywica DI w wkładem przebarwiającym się w miarę zużycia

indicator-resin Aqua Medic to specjalistyczna żywica jonowymienna do usuwania z wody osmotycznej krzemianów, azotanów i innych jonów, które ze względu na zbyt duże stężenie w wodzie kranowej nie zostały usunięte przez membranę RO. Od standardowej żywicy akwarystycznej, indicator-resin różni się tym, że posiada w sobie wkład przebarwiający się w miarę zużywania wkładu. Jeśli nie posiadasz urządzenia do pomiaru czystości wody RO/DI, łatwo można przeoczyć, kiedy żywica staje się bezużyteczna. 

Żywica używana jest jako ostatni etap oczyszczenia wody osmotycznej. Żywica wychwytuje z wody RO pozostałe w niej jony. Obniżenie zawartości krzemianów i pozostałych jonów redukuje wzrost okrzemków.

O ile Twój filtr RO nie jest wyposażony w moduł gdzie można zastosować żywicę, można zakupić Top-End Filter http://sklep.aquamedic.pl/top-end-filter.html . Przezroczysta obudowa zapewnia obserwację przebarwiającej się żywicy. Pełne przebarwienie wskazuje całkowite zużycie złoża, które należy wymienić. Złoże nie nadaję się do regeneracji. 

W przypadku większych modeli, można użyć obudowę filtra 10-calowego, także przeźroczystego. http://sklep.aquamedic.pl/filtr-demineralizacyjny-10.html 

Żywice można stosować także w innych kompatybilnych filtrach na takie zloża. Ilość usuwanych z wody krzemianów jest zalezna od ilosci pozostalych rozpuszczonych soli w wodzie oraz tempa przepływu przez złoże.

W zależności od pozostałych po procesie odwróconej osmozy rozpuszczonych soli, wkład indicator-resin adsorbuje pozostałości tychże jonów.

-     Żywica jednorazowego użytku. W żywicy znajduje się wskaźnik zużycia, który przebarwia się w chwili zużywania. Jeśli przewodność wody zaczyna wzrastać, żywica przebarwia się z niebieskiego do zielonego. Po całkowitym przebarwieniu wkład z żywicy musi być wymieniony.
-     Zywica nie nadaje sie do regeneracji.

Waga w opakowaniu: 730 g, okolo 1000 ml.

Sklad:
Kopolimer DVB z trialkyamonowymi grupami w formie OH
Kopolimer DVB z grupami kwasu sulfonowego w formie H

Ostrzezenia o niebezpieczenstwie:                        
H318 powoduje uszkodzenie oczu.  

         


Instrukcje bezpieczenstwa:
P264 umyć dokładnie po użyciu.
P280 nosić środki ochrony osobistej rękawice/ubranie/okulary lub maskę twarzową.
P305 + P351 + P338 - w przypadku kontaktu z oczami – przemywać bieżąca wodą przez kilka minut. Jeśli nosisz soczewki kontaktowe – natychmiast zdjąć i kontynuować przemywanie.
P310 W przypadku połkniecia: Natychmiast skontaktować sie z lekarzem i Centrum Toksykologii.
P501 utylizować zgodnie z lokalnie obowiązujacymi przepisami.