Regulamin

Regulamin zakupów w Aqua Medic Poland

1. Właścicielem sklepu prowadzonego pod adresem www.aqumedic.pl / www.sklep.aquamedic.pl jest firma 'Aqua Medic Poland' Bartosz Blum, 62-006 Janikowo, Asfaltowa 3, NIP 845-143-31-36. Działalność jest zarejestrowana w CEIDG (www.ceidg.gov.pl)

2. Towar można zamawiać ze sklepu za pomocą modułu sklepu lub wysyłając mail na adres basia@aquamedic.pl z wszystkimi danymi teleadresowymi. Nie przyjmujemy zamówień telefonicznie.    

3. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, jeśli miedzy innymi dane klienta są niepełne, nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z klientem, jego adres e-mail jest nieprawidłowy.    

4. Po złożeniu zamówienia personel skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia szczegółów wysyłki. Otrzymacie Państwo na życzenie numer listu przewozowego oraz przybliżony czas realizacji . Większość produktów prezentowanych w sklepie jest dostępna od ręki, niemniej jednak w przypadku całkowitego lub częściowego braku towaru zostaną Państwo poinformowani i zostaną ustalone dalsze kroki realizacji zamówienia. Zastrzegamy zgodnie z Dz.U. z 31 marca 2000 r. nr 22, poz. 271 dostawę najpóźniej do 30 dni od daty złożenia zamówienia.   

5. Poza zwierzętami, wszystkie towary dostarczane są przesyłką kurierską. Po złożeniu zamówienia, w zależności od wagi, wartości zamówienia i gabarytów przesyłki, nasz personel ustali koszty wysyłki (koszty wahają się od 0,00 zł do 300,00 zł – w przypadku akwarium na palecie; zwykle jest to kwota ca. 20 zł za przesyłkę, jeżeli jej masa nie przekracza 5kg).    

6. PŁATNOŚĆ - UWAGA! Ponieważ prowadzimy ciągłą sprzedaż w naszym sklepie, oferta zmienia się bardzo dynamicznie. Dodatkowo, ponieważ w większości przypadków mamy do czynienia z delikatnymi żywymi zwierzętami, czasami ich kondycja uniemożliwia wysyłkę. Dlatego, w przypadku zamawiania zwierząt przed dokonaniem płatności, prosimy o kontakt z personelem w celu potwierdzenia zamówienia. Przedmiotem sprzedaży są wszystkie wystawione produkty, a ceny nie są ofertą a jedynie zaproszeniem do składania ofert ( w myśl art.71 Kodeksu Cywilnego ). Ceny produktów, a w szczególności ceny zwierząt mogą się znacząco zmieniać ze względu na duże różnice kursów walut. Aktualne ceny znajdą państwo na stronie głównej sklepu w dziale CENNIKI PDF. Płatności po potwierdzeniu należy dokonywać na numer konta PEKAO SA 78 1240 6537 1111 0000 5683 0855

7. PRZESYŁKA. W przypadku, kiedy przesyłka dotrze do Państwa uszkodzona, niekompletna, z niewłaściwym towarem, sklep powinien być o nich poinformowany w ciągu 24 godzin od otrzymaniu towaru - faxem na nr. 61 8150 850 lub mailem na adres basia@aquamedic.pl . W innym przypadku wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnego odszkodowania lub dostawy zastępczej będą wykluczone.

8. GWARANCJA I REKLAMACJE. Na wszystkie produkty, z wyjątkiem żywych zwierząt, otrzymują Państwo 12-miesięczną gwarancję.

Podstawowym dokumentem do rozpatrzenia reklamacji jest paragon detaliczny lub zakupowa Faktura Vat na dany towar. W przypadku zakupu towaru na fakturę vat, okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, w przypadku paragonu - 24 miesiące. Z reklamacji wykluczone są urządzenia z uszkodzeniami mechanicznymi oraz noszące ślady przeróbek, modyfikacji lub w przypadku elementów oświetlenia, elektroniki, automatyki, sterowania z oznakami zalania słoną, słodką lub osmotyczną wodą. Gwarancją nie są objęte produkty zardzewiałe, gdzie rdza powstała w wyniku umieszczenia urządzenia w miejscu zawilgoconym lub okresowo zalewanym. Elementy elektroniczne i/lub metalowe nie przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z wodą lub środowiskiem o podwyższonej wilgotności powinny być instlowane i użytkowane w suchym środowisku (np. w specjalnie wydzielonej części szafki pod akwarium, gdzie nie ma wilgoci). Gwarancją nie są objęte także usterki wywołane brakiem okresowego czyszczenia pomp z osadów wapnia i innych zanieczyszczeń mechanicznych. Takie czysczenie wirników i komór pomp powinno się odbywać regularnie, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

W celu sprawnej obsługi zgłoszenia reklamacyjnego przyjmujemy sprzęt reklamacyjny z dołączonym wypełnionym formularzem reklamacyjnym, który można pobrać z naszej strony.

Prawo Konsumenta do rękojmi

Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana w następujący sposób:
- wysyłanie wiadomość email na adres basia@aquamedic.pl
- listownie na adres Aqua Medic Poland Bartosz Blum ul Asfaltowa 3, 62-006 Janikowo
- dzwoniąc pod nr 61 8150 850 


W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Klienta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub inny podany adres korespondencji.

Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

a) Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

b) Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

- wiadomością e-mail, na adres basia@aquamedic.pl
- w formie pisemnej, na adres Aqua Medic Poland Bartosz Blum, ul. Asfaltowa 3, 62-006 Janikowo

Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

- dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

- kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

- Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Adres do zwrotu towaru:

Aqua Medic Poland Bartosz Blum
ul Asfaltowa 3
62-006 Janikowo

W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny 61 8150 850, lub kontakt mailowy na adres: basia@aquamedic.pl - w tym miejscu Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia tej procedury.

10. Zwierzęta, oprócz odbioru osobistego, wysyłamy najchętniej przesyłką konduktorską PKP. Takie rozwiązanie gwarantuje najmniej stresową formę dostarczenia zwierząt do naszych klientów. W przypadku żywej skały możliwa jest także wysyłka firmą kurierską.   

wersja Formularza Reklamacyjnego w formacie Adobe Acrobat PDF


formularz odstąpienia od umowy zakupu w w formacie Adobe Acrobat PDF* * *

          PKP – przesyłka konduktorska

Stacją początkową przeważnie jest Poznań Główny, ewentualnie Warszawa Centralna. Przed zakupem, prosimy o kontakt z personelem naszego salonu w celu ustalenia szczegółów wysyłki. Prosimy także upewnić się, czy do państwa miejscowości dojeżdża bezpośredni pociąg oferujący usługę przesyłek konduktorskich. Powyższe dane można sprawdzić na stronie PKP. Koszty PKP – za jeden termoboks do 15kg 60 złotych. Jeżeli łączna wartość zamówienia przekracza 700 złotych, jeden termoboks jest wysyłany na koszt Aqua Medic Poland. Jedne zamówienie nie może się składać z więcej niż dwóch termoboksów.                  

Po ustaleniu dogodnego dla obu stron terminu, nasz personel przygotuje wysyłkę. Towar wysyłamy od poniedziałku do piątku. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby zwierzęta dojechały w jak najlepszej kondycji. Maksymalnie na 2 godziny przed wyjazdem Państwa zwierzęta zostaną zapakowane do worków z wodą i tlenem oraz termoboksów styropianowych. Taka forma gwarantuje bezpieczną podróż    

               

          AKLIMATYZACJA ZWIERZĄT

Jedną z najważniejszych czynności po dokonaniu zakupu jest właściwa aklimatyzacja nowo zakupionych ryb. Dlatego też, aby uniknąć niemiłych doświadczeń, prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej ulotki, która miejmy nadzieję pomoże w zdrowy i bezpieczny sposób wprowadzić nowy okaz do Waszego zbiornika.                  

Wszystkie ryby sprzedawane w salonie Aqua Medic Poland pochodzą z naturalnych odłowów. Bez wyjątków, wszystkie okazy zanim trafią do sprzedaży przechodzą kwarantannę, dzięki czemu jesteśmy w stanie wyeliminować z oferty chore i osłabione ryby. Po transporcie, ryby wpuszczane są do specjalnych zbiorników kwarantannowych, gdzie przy najbardziej optymalnych parametrach fizyko-chemicznych wody oraz otoczenia „dochodzą” do siebie po trudach podróży. W kwarantannie nie stosujemy absolutnie żadnych leków – poza naturalnymi metodami filtracji dodatkowo sterylizujemy wodę promieniami UV. Ryby są dostępne do zakupu po zakończeniu kwarantanny i przeniesieniu do akwariów w salonie.     

Po zakupie otrzymacie Państwo rybę zapakowaną w worek foliowy, który dodatkowo wypełniony jest czystym tlenem. Wielkość worka i ilość tlenu ustalana jest na podstawie czasu, jaki ryba będzie się w nim znajdowała. Rybę należy chronić przed zbytnim wychłodzeniem lub przegrzaniem, a także unikać gwałtownych ruchów i wstrząsów. Ryba powinna być transportowana w zaciemnieniu.     

Pomimo faktu, że wszystkie ryby kupowane w naszych sklepach przechodzą kwarantannę, idealnym rozwiązaniem, stosowanym przez wielu doświadczanych akwarystów, jest posiadanie własnego zbiornika kwarantannowego, gdzie ryba po zakupie spędzi około dwóch tygodni. Jest to okres, gdzie bez stresu ze strony innych, często bardzo terytorialnych mieszkańców Państwa zbiorników, ryba zaaklimatyzuje się do warunków fizyko-chemicznych i zacznie przyjmować stosowanych pokarm. Wykorzystanie kwarantanny zmniejsza praktycznie do zera ryzyko zarażenia całej, niejednokrotnie kosztownej, obsady zbiornika.     

Rybę, niezależnie od tego czy jest to zbiornik kwarantannowy czy nasz zbiornik główny, należy wprowadzać w taki sposób, aby zminimalizować stres.     

Najpierw wyłączamy światło i wkładamy rybę w worku do zbiornika na okres co najmniej pół godziny lub dłużej. Robimy tak po to, aby temperatura praktycznie idealnie wyrównała się pomiędzy wodą z worka, a wodą w zbiorniku – gwałtowne wpuszczenie ryby do wody o innej temperaturze może wywołać różne choroby!     

Otwieramy delikatnie worek. Jeżeli mamy taką możliwość, to sprawdzamy odczyn pH wody w worku i wody w akwarium. Tlen zapakowany razem z rybą powinien zapobiec obniżaniu się pH, niemniej jednak po dłuższym transporcie pH wody w worku może spaść dużo poniżej 8,00, a nawet 7,00. Ponieważ pH w wodzie w worku spada powoli, ryba niejako „przyzwyczaja” się do panujących warunków. Gwałtowne wpuszczenie ryby do wody o innym odczynie jest wręcz gwarancją jej rychłego śnięcia. Należy zatem wkropelkować wodę z naszego akwarium do worka – można to zrobić za pomocą wężyka akwarystycznego z zaworkiem. Ustawiamy worek w miseczce poniżej akwarium i zasysamy wodę wężykiem ze zbiornika. Dzięki zaworkowi możemy uzyskać niewielki przepływ, co nawet przy różnicy pH pozwoli na bezstresowe przyzwyczajenie ryby do właściwego pH. Przed rozpoczęciem należy także upewnić się, czy woda jest wolna od amoniaku (stężenie NH3 powinno być równe 0). Zasolenie (jeżeli posiadamy oddzielny zbiornik kwarantannowy) można ustalić na poziomie 1,018 – takie zasolenie uniemożliwia rozwój niektórych chorób. 

Kiedy przez wkropelkowanie wyrównamy odczyn pH, rybę możemy bez wody z worka przełożyć za pomocą siatki akwarystycznej. 

Jeżeli nasz system jest wyposażony w sterylizator UV i/lub generator ozonu zalecamy włączyć go na okres minimum dwóch tygodni. 

Jeżeli ryba została wpuszczona do zbiornika kwarantannowego, po około 2 tygodniach możemy wpuścić ją do zbiornika głównego, zwracając uwagę na zasolenie, temperaturę i odczyn pH. Ryba nie powinna być karmiona przez co najmniej 24 godziny od wpuszczenia do akwarium.                                                                   

Nawet po właściwej aklimatyzacji istnieje ryzyko, że ryba nie zostanie zaakceptowana przez pozostałych współmieszkańców zbiornika. Może być przeganiana, podskubywana, co w rezultacie może doprowadzić do jej śnięcia nie tylko w wyniku stresu, ale i także w wyniku zamęczenia przez inne, silne terytorialne ryby. W większości takich przypadków, człowiek jest jednak bezsilny. Jedynym wyjściem wydaje się bardziej dokładne planowanie lub zmiana obsady zbiornika. Znaczący wpływ na przeżywalność ryb mają także właściwe parametry fizyko-chemiczne wody – m.in. pH (+/- 8,2), NH3(0), NO2(0), NO3 (>20) zasolenie (+/- 1,021), temperatura (+/- 26 0 C ). 

Niestety, nawet przy idealnych parametrach wody, właściwej aklimatyzacji, ryba z bliżej niewyjaśnionych przyczyn śnie. Czasami dzieje się tak zaraz po wpuszczeniu ryby do zbiornika, a czasami marnieje ona przez okres nawet do kilku tygodni, a właściciel nie jest w stanie nic zrobić. Jest to smutne doświadczenie, ale niestety czasami nieuniknione. Starajmy się zatem dla wspólnego dobra dokładać wszelkich starań, aby zminimalizować takie straty i móc cieszyć się pięknymi rybami zdobiącymi nasz zbiornik.                                                              

W przypadku koralowców i innych bezkręgowców zalecana jest aklimatyzacja temperaturowa oraz wkropelkowanie wody. Nigdy nie należy wlewać wody z worków ze sklepu do akwarium.                                                         

Zespół Aqua Medic Poland