ICP Xtra B - 2 kg - Metoda Ballinga

  • 99,00 zł

ICP Xtra B
Dwuwodny chlorek wapnia
(CaCl2 - 2 H2O)
Do dostarczania wapnia w akwarium morskim

ICP Xtra B
Dwuwodny chlorek wapnia
(CaCl2 - 2 H2O)
Do dostarczania wapnia w akwarium morskim

Używać jako pojedynczego komponentu:
10 g dwuwodny chlorek wapnia na 100 l wody akwariowej zwiększa zawartość wapnia o ok. 2,7 mg/l.
Używaj jako Balling komponentu:
Przed użyciem należy obowiązkowo przygotować płynny roztwór z wodą osmotyczną. Maksymalna rozpuszczalność wynosi: ok. 1.280 g dwuwodnego chlorku wapnia na 1 l wody osmotycznej.

UWAGA
Składnik: Dwuwodny chlorek wapnia
UFI-Code: G710-80EK-G00S-36UT
Nr WE.: 600-075-5
Ostrzeżenia o zagrożeniach:
H319 Działa drażniąco na oczy.
Instrukcje bezpieczeństwa:
P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

 

Instrukcja użycia